Agenda Jaarvergadering: dinsdag 15 mei 2018

Dinsdagavond 15 mei 2018 vindt in De Jansheeren de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk plaats. De onderliggende documenten kunt u downloaden via de links hieronder. Leden ontvangen per e-mail een uitnodiging voor de jaarvergadering. Tevens wordt een oproepingsadvertentie geplaatst in de Heemskerkse Courant van 26 april 2018.

AGENDA

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Toelichting op de jaarstukken
 4. Verslag van de penningmeester
 5. Verslag/verkiezing kascommissie
 6. Vaststelling Verslag Jaarvergadering 2017, het Jaarverslag 2017 en de Jaarrekening 2017 
 7. Presentatie en goedkeuring Begroting 2018 (herziene versie, zie * op pagina Jaarrekening).
 8. Voorstel tot verhoging entreeprijs niet-leden naar € 4,00
  Toelichting De entreeprijs voor niet-leden bedraagt al vele jaren € 3,50. Aanvullend worden programma’s verkocht voor € 1,00 per stuk. Verhoging van de entreeprijs is enerzijds wenselijk om tegemoet te komen aan de jaarlijks stijgende kosten van beveiliging en schoonmaak. Daarnaast is de verwachting dat de verwerking van minder wisselgeld zal leiden tot snellere afwikkeling bij de entreekassa’s. Daarom stelt het bestuur voor de entreeprijs met € 0,50 te verhogen. Als tegemoetkoming zullen de programma’s gratis worden uitgegeven, zodat bezoekers inclusief programma toch goedkoper uit zijn. NB Het bestuur stelt voor de contributie voor leden dit jaar te handhaven op € 5,00.
 9. Bestuursverkiezingen
  • Aftredend en herkiesbaar zijn: Hans Nelissen (secretaris) en Aalt Bruinekool (2e secretaris).
  • Voorstel tot benoeming Hans Bleeker als nieuw lid van het bestuur
 10. Voorstel voor de jaarlijkse gift
 11. Pauze, met een drankje voor rekening van de harddraverijvereniging
 12. Inleiding door de heer Dick Groenendijk: duin-ecoloog bij het PWN
 13. Rondvraag en sluiting
 14. Jaarlijkse verloting