Agenda Jaarvergadering 2020 (geactualiseerd)

De voor 12 mei 2020 geplande jaarvergadering kon in verband met de coronacrisis geen doorgang vinden. Inmiddels is in samenspraak met de exploitant van De Jansheeren bepaald dat de Algemene Ledenvergadering kan plaatsvinden op dinsdagavond 1 september a.s.

N.B. dit bericht is enige malen als volgt geactualiseerd:

 • per 30 april 2020 is zoals eerder aangekondigd het bij agendapunt 10 onderliggende document ‘concept-statuten 2019 Harddraverijvereniging Heemskerk’) toegevoegd.
 • Per 12 mei is, in verband met het uitstel van de vergadering, het verslag van de Kascontrolecommissie toegevoegd bij agendapunt 5.
 • Per 2 juli is de tekst aangepast aan de actualiteit, en de wetenschap dat de harddraverij dit jaar niét door kan gaan, en dat de jaarvergadering is gepland voor dinsdag 1 september 2020.

N.B. Als u de jaarvergadering wilt bijwonen, moeten wij u –op grond van de richtlijnen van het RIVM– vragen zich hiervoor aan te melden (als u dat niet al gedaan hebt). Dat kan via deze link.

De jaarvergadering was al grotendeels voorbereid toen deze moest worden geannuleerd. Wij houden de oorspronkelijke agenda aan, en zullen deze op de avond zelf aan de hand van de actualiteit zo nodig aanvullen of wijzigen.

N.B. Ook de vergaderstukken, waaronder de begroting voor 2020, zijn opgesteld vóórdat de coronacrisis zich in Nederland en de rest van de wereld manifesteerde. Nu we weten dat de draverij dit jaar niet kan plaatsvinden, maakt dit uiteraard een groot verschil voor de begroting. Tijdens de vergadering zullen we een hierop aangepaste, herziene begroting presenteren. Gelukkig kunnen we over 2019 een prachtig resultaat noteren, zodat we –ondanks de coronacrisis– vanuit een sterke positie de unieke uitdagingen van ná 2020 tegemoet kunnen treden.

Agenda (klik hier voor een printbare versie)

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Terugblik kortebaan 2019
 4. Toelichting op de jaarstukken 2019
  Notulen ALV 2019
  Jaarverslag 2019
  Jaarrekening 2019
 5. Verslag/verkiezing kascommissie.
  N.B. De kascommissie heeft ‘op afstand’ de jaarrekening en alle onderliggende stukken kunnen controleren, en van haar bevindingen op 2 mei verslag gedaan met als conclusie de ALV voor te stellen de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.
 6. Vaststelling van de jaarstukken
  Notulen ALV 2019
  Jaarverslag 2019
  Jaarrekening 2019
  – Verlening van decharge aan het bestuur
 7. Presentatie en goedkeuring van de begroting (opgenomen in de Jaarrekening 2019)
  – Verwachte consequenties nieuwe wetgeving Kansspelbelasting voor de afdrachten uit de totalisator met ingang van 2021
  – Discussie over mogelijke dekking van de hierdoor te voorziene tekorten door toekomstige verhoging van de ledencontributie en/of de entreeprijs aan de kassa
  – Voorstel om het Jubileumfeest 2020 (95-jarig bestaan), gezien de voorziene tekorten met ingang van 2021, niet te vieren en in te zetten op grootse viering van het 100-jarig bestaan in 2025
 8. Bestuursverkiezingen
  – Jan Nijman, penningmeester, is reglementair aftredend en herkiesbaar
 9. Pauze
 10. Statutenwijziging harddraverijvereniging
  – De huidige statuten van de harddraverijvereniging dateren van 2 november 1993 en zijn op punten aan actualisatie toe. Met het oog op de verwachte terugloop van de inkomsten uit de totalisator met ingang van 2021, stelt het bestuur voor naast deze actualisatie de mogelijkheid te creëren van een aanvullende (optionele) lidmaatschapsvorm. Doel hiervan is om in de toekomst meer opbrengst uit contributies te genereren. Deze lidmaatschapsvorm moet nog worden uitgewerkt, en de statutenwijziging voorziet uitsluitend in het creëren van de mogelijkheid hiertoe (de huidige statuten onderscheiden alleen ‘leden’ en ‘ereleden’). De concept-statuten zijn inmiddels door de notaris opgesteld (klik link om te downloaden).
 11. Beschikbaar stellen van de jaarlijkse gift aan een instelling of activiteit
  – Voorgesteld wordt een gift van € 1.000 toe te kennen aan Tennisclub Marquette, als bijdrage aan de upgrade van de kantine t.g.v. het 60-jarig bestaan. De harddraverijvereniging maakt jaarlijks met medewerking van de tennisclub gebruik van de kantine voor de lunch van de officials.
 12. Inleiding/presentatie door een gast (in verband met uitstel van de vergadering is de gast nog niet bekend)
 13. Rondvraag en sluiting
 14. Jaarlijkse verloting