Agenda jaarvergadering 17 mei 2022

Geactualiseerde agenda: d.d. 10 mei zijn toegevoegd de stukken m.b.t. de voorgestelde statutenwijziging (agendapunt 10), de herbenoeming van officieel in het coronajaar reglementair aftredende bestuursleden (agendapunt 8), en vermelding van de gastspreker (agendapunt 12).

Dinsdagavond 17 mei 2022 vindt in De Jansheeren (Maltezerplein 1, Heemskerk) de Algemene Ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk plaats. Als lid van de vereniging nodigen wij u graag uit deze bij te wonen. Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.45 uur. De agenda en links naar de onderliggende documenten vindt u hieronder.

Naast deze uitnodigingsmail is tevens een oproepingsadvertentie geplaatst in de Heemskerkse Courant van 21 april 2022.

N.B. Omdat de jaarvergadering in 2021 wegens de corona-beperkingen niet heeft kunnen plaatsvinden worden dit keer zowel de jaarstukken van 2020 als die van 2021 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Agenda

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Terugblik op het afgelopen jaar en toelichting op de jaarstukken.
 4. Verslag van de penningmeester.
 5. Verslag/verkiezing kascommissie.
 6. Vaststelling:
  • Verslag Jaarvergadering 2020
  • Jaarverslag 2020 en 2021
  • Jaarrekening 2020 en 2021
 7. Vooruitblik op de kortebaan van 1 september 2022, met presentatie en goedkeuring Begroting 2022 (zie Jaarrekening 2021, pag. 6).
 8. Bestuursverkiezingen: Errol Diel heeft aangegeven dit jaar als bestuurslid te zullen aftreden. Ter invulling van de vacature draagt het bestuur voor benoeming voor: Wouter Duineveld. De heer Duineveld zal zich, voor zover nodig als trouw lid en bezoeker van de draverij, tijdens de vergadering bij de leden introduceren.
  NB Wegens annulering van de jaarvergadering in 2021 is het rooster van aftreden voor de bestuursleden de vereniging iets ‘van slag geraakt’. Hans Nelissen, Aalt Bruinekool (voor 3 jaar herbenoemd in 2018) en Hans Bleeker (voor 3 jaar benoemd in 2018) waren in 2021 herverkiesbaar. Gerard Post Uiterweer is in 2019 herbenoemd en herverkiesbaar in 2022. Het bestuur stelt de leden voor deze vier bestuursleden voor elk 3 jaar te herbenoemen (Nelissen, Bruinekool en Bleeker tot 2024, Post Uiterweer tot 2025).
 9. Pauze en drankje voor rekening van de harddraverijvereniging.
 10. Voorstel tot actualisering van de statuten van de vereniging. 
  – De huidige statuten van de harddraverijvereniging dateren van 2 november 1993 en waren op punten aan actualisatie toe. Met dit doel is het voorstel voor de statutenwijziging al in de Algemene Ledenvergadering van 1 september 2020 aan de orde geweest. Naar aanleiding van enkele vragen en opmerkingen is toen besloten nog enkele zaken terug te koppelen met de notaris en de statuten pas in de volgende vergadering in stemming te brengen.
  – Inmiddels is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) aangekondigd, die ook consequenties heeft voor de statuten. Het bestuur heeft de notaris verzocht deze aanpassingen ook door te voeren in de nieuwe concept-statuten, zodat deze na goedkeuring weer voor jaren up-to-date zijn. 
  De concept-statuten zijn inmiddels door de notaris geactualiseerd (download PDF)
  De vragen en opmerkingen naar aanleiding van de vergadering van 1 september 2020, en de naar aanleiding daarvan gemaakte keuzes, vindt u in deze toelichting (download PDF)
  Het voorstel tot statutenwijziging zal in stemming worden gebracht bij handopsteken, waarbij een 2/3 meerderheid van stemmen vereist is.
 11. Voorstel voor de jaarlijkse gift. Het bestuur stelt voor een donatie te doen aan Muziekvereniging St.Caecilia voor de festiviteiten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.
 12. Gastspreker is boswachter Paul van der Linden, die een korte inleiding zal verzorgen over het recent voltooide natuurproject De Vlotter, dat onder beheer van het PWN is heringericht met ruimte voor recreatie, een gezonde waterhuishouding en bijzondere natuur.
 13. Rondvraag en sluiting.
 14. Jaarlijkse verloting.